יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
22:13 (20/10/18) עירית רוזן

מדינת ישראלמשרד החינוךהמנהל הפדגוגיהאגף לתלמידים מחוננים ומצטייניםhttp://www.education.gov.il/gifted | 02-5602106 רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים; 9510402 טל' 02-5603051 פקסwww.edu.gov.il | 02- 02 فاكس 5602106 - شارع دبورا هنبيئة 2, اورشليم-القدس, 9510402 هاتف 5603051כ"ג בתשרי תשע"ט02.10.2018סימוכין: 2000-1038-2018-0145725למנהלי מוסדות החינוך היסודישלום רב,הנדון: ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנה"ל התשע"טכבכל שנה, אבקש לשתף אתכם בתהליכי מערך המבחנים לתכניות ייחודיות לתלמידים מחונניםומצטיינים. כמנהלים, היכרותכם עם התהליך חשובה ברמה המערכתית ובכלל זה בקשר עםהרפרנט המחוזי והורי התלמידים. הקפדה על ההנחיות תמנע תקלות בתהליך.מבחן שלב א' יתקיים השנה ביום חמישי, ט"ז בחשוון, התשע"ט, 25.10.2018 , בשעתייםהראשונות של יום הלימודים בלבד. אין לבצע מבחן זה בכל מועד אחר.חוזר מנכ"ל בנושא ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנה"להתשע"ט פורסם והופץ במערכת בתאריך 12.9.2018 . קישור לחוזר מנכ"ל בכתובת:.1 http://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=105&UTM_SOURCEIG=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018%2F17&UTM_CAMPAN=MNK.2 התקשורת עם בתי הספר מתקיימת באמצעים מקוונים בלבד. כל הפרטים והנהליםהנחוצים לביצוע התהליך, החל משלב ההיערכות לבחינה ועד לשלב הדיווח על התוצאותנמצאים במידעון ובנוסחי המכתבים להורים . חומרים אלה מפורסמים באתר המנהלתליישומים מתוקשבים בכתובתhttp://edu.gov.il/sites/Haminhelet/learning_tools/manbasnet/Pages/mivhan_sinon_mehunanim_vemiztainim.aspx וכן באתר האגף למחוננים ולמצטיינים בכתובת-to-process/acceptane-http://edu.gov.il/minhalpedagogy/gifted/Evaluationframeworks-education-primary.3 נבקשכם לעדכן את אתר האינטרנט של בית הספר במידע ובמועדים הבאים לידיעת ציבורההורים: מבחן סינון שלב א' ייערך בכל בתי הספר בכל המגזרים ביום חמישי, ט"ז בחשוון,התשע"ט, 25.10.2018 , בשעתיים הראשונות של יום הלימודים בלבד.מדינת ישראלמשרד החינוךהמנהל הפדגוגיהאגף לתלמידים מחוננים ומצטייניםhttp://www.education.gov.il/gifted | 02-5602106 רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים; 9510402 טל' 02-5603051 פקסwww.edu.gov.il | 02- 02 فاكس 5602106 - شارع دبورا هنبيئة 2, اورشليم-القدس, 9510402 هاتف 5603051 שליחת מכתב להורים ע"י מנהל ביה"ס בדבר המבחן והסבר על התהליך עד יום שישי, ג'בחשוון התשע"ט, 12.10.2018 . פעולת אישור המנהל ודיווח התלמידים המופנים לשלב ב' תבוצע עד ליום חמישי, כ"גבחשוון התשע"ט, 1.11.2018 . תשובות על תוצאות מבחן שלב א' צוות ביה"ס ישלח לכל ההורים הודעה כתובה בדבר -ההחלטה להפנות או לא להפנות את ילדם למבחן שלב ב' החל מיום שישי, כ"ד בחשווןהתשע"ט, 2.11.2018 , ולא יאוחר מיום חמישי, ל' בחשוון התשע"ט, 8.11.2018 . ערעור הורים על החלטות הצוות החינוכי הורים שיבקשו לערער על החלטת בית הספר - -יפנו ישירות לרפרנט המחוזי באמצעות פנייה בטופס מקוון בלבד באתר האגף למחונניםולמצטיינים בכתובת www.education.gov.il/gifted . הטופס יהיה זמין באתר האגףהחל מיום ו', כ"ד בחשוון התשע"ט, 2.11.2018 ועד יום ב', כג' בטבת התשע"ט31.12.2018 . הורים המעוניינים שילדם יבחן בשלב ב' בתנאים מותאמים ) תלמיד בעל צרכיםמיוחדים: לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעת תקשורת, לקות פיזית או מצבבריאותי מיוחד( וכן הורים המעוניינים שילדם יבחן בשלב ב' בשפה מותאמת )תלמידעולה חדש/תושב חוזר או מי שלמד באחת מהשנתיים שקדמו לבחינה בגן או בבית ספרשההוראה בו היא בשפה זרה( יגישו בקשה למבחן בתנאים מותאמים/בשפה מותאמתבאמצעות פנייה לרפרנט המחוזי בטופס מקוון בצירוף המסמכים הנדרשים עד יום שני,כ"ג בטבת התשע"ט, 31.12.2018 , פרטים על אופן בקשה למבחן בתנאים מותאמים באתרהאגף למחוננים ולמצטיינים בכתובת www.education.gov.il/gifted .בכל שאלה או בעת צורך בסיוע אפשר לפנות אל הרפרנט המחוזי למבחני הקבלה ופניותהורים באמצעות טופס מקוון בלבד באתר האגף למחוננים ולמצטיינים על פי הנהלים -המפורטים באתר האגף. רשימת הרפרנטים במחוזות נמצאת באתר האגף למחונניםולמצטיינים.מועד אחרון לפנייה לרפרנט המחוזי הוא יום ב', כג' בטבת התשע"ט, 31.12.2018 . פניותשתגענה לרפרנט המחוזי לאחר מועד זה תטופלנה לקראת מועד המבחנים הבא.תודה על שיתוף הפעולה ושנה טובה ומוצלחת,מנחם נדלרמנהל האגףמדינת ישראלמשרד החינוךהמנהל הפדגוגיהאגף לתלמידים מחוננים ומצטייניםhttp://www.education.gov.il/gifted | 02-5602106 רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים; 9510402 טל' 02-5603051 פקסwww.edu.gov.il | 02- 02 فاكس 5602106 - شارع دبورا هنبيئة 2, اورشليم-القدس, 9510402 هاتف 5603051העתקים: ד"ר שוש נחום סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי – מנהלי מחוזות גב' אתי סאסי מנהלת אגף א' חינוך יסודי – רפרנטים מחוזיים למחוננים ומצטיינים גב' גילה כהן דרעי ס. מנהל האגף למחוננים ולמצטיינים – גב' פנינה זלצר מפקחת ארצית למחוננים – מר איציק ליבוביץ מנהל חטיבת תקשוב ושירות, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע. - גב' טל ספיר מנהלת פורטל שער למנהל, מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע - גב' אלה חגאי מנתחת מערכות חטיבת תקשוב ושירות למערכת החינוך - מדריכים מתכללים למחוננים גב' אלין קשטכר מדריכה ארצית לאיתור ויעוץ. – גב' פלורית ארנון מדריכה ארצית לאיתור – גב' גלית צמח רכזת פניות וטיפול בפרט אגף מחוננים ומצטיינים - -